|| สมัครสมาชิก || ลืมรหัสผ่าน ||


คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร

1. ดีมาก
2. ดี
3. ปานกลาง
4. แย่
5. แย่มาก
   

1.
ค่ายลูกเสือ
2. รับน้องใหม่
3. Walk Rally
4.
เลี้ยงรับรอง เลี้ยงรุ่น
5.
English Camp

 

 

คำปฏิญาณของลูกเสือ

คำปฏิญาณของลูกเสือ

คำปฏิญาณ คือ คำมั่นสัญญาที่ลูกเสือได้ให้ไว้แก่ผู้บังคับบัญชาต่อหน้าแถวหรือในพิธีการทางลูกเสือเป็นหลักสากล ที่ลูกเสือทุกคนต้องปฏิบติเช่นเดียวกันหมด ลูกเสือจะต้องจดทำคำปฏิญาณให้ได้และต้อง พยายามปฏิบัติตน ตามคำปฏิญาณอย่างเต็มความสามารถหรือให้ดีที่สุด

คำปฏิญาณของลูกเสือ

"ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า"

ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ ๓ ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

คำปฏิญาณ 3 ข้อ

ข้อ 1

"ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"

ชาติ หมายถึง กลุ่มชนที่มีความรู้สึกในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมเดียวกัน หรืออยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลเดียวกัน ดังนั้น ลูกเสือควรปฏิบัติต่อชาติ ดังนี้
๑. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี หมั่นศึกษาหาความรู้ใส่ตัว
๒. เชื่อฟัง ปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
๓. ไม่ประพฤติผิดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมายบ้านเมือง
๔. เป็นผู้ประกอบอาชีพสุจริต สร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ชาติ

๕. เป็นผู้เสียสละ พลีเลือดเนื้อและชีวิตรับใช้ชาติด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวต่อสู้รักษาเอกราช
ของชาติไว้ในเมื่อมีศรัตรูมารุกราน

ศาสนา เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจและสั่งสอนให้คนรู้ดีรู้ชอบ ละเว้นความชั่วไม่เบียดเบียนกัน ให้ประพฤติแต่ความดี และประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ลูกเสือจึงต้องเคารพและปฏิบัติต่อศาสนาดังนี้
๑. ปฏิบัติกิจทางศาสนา ตามจารีตประเพณีที่ตนนับถือด้วยใจบริสุทธิ์
๒. เคารพสักการะ เชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
๓. ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ โดยไม่แสดงอาการลบหลู่ศาสนาอื่น
๔. ละเว้นการประพฤติชั่ว กระทำแต่ความดี
๕. เข้าร่วมพิธีทางศาสนาตามเวลาและโอกาสอันควร

พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์พระประมุขของชาติ ทรงเป็นอัครศานูปถัมภก เป็นพระบรมราชูปถัมภ์คณะลูกเสือแห่งชาติ ทรงเป็นจอมทัพไทย และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยลูกเสือต้องปฏิบัติต่อองค์พระมหากษัตริย์ดังนี้
๑. ถวายความเคารพสัการะต่อพระองค์ท่าน พระบรมวงศานุวงศ์และพระบรมฉายาลักษณ์ ไม่แสดงกิริยาวาจาอันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่น
๒. ไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการกระทบกระเทือนเสื่อมเสียพระเกียรติคุณ อีกทั้งยังต้องช่วยป้องกันมิให้คนอื่นกระทำเช่นนั้นด้วย
๓. ยอมสละเลือดเนื้่อถวายเป็นราชพลีได้

ข้อ 2

"ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ"

หมายความว่า ลูกเสือเป็นผู้มีใจโอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณาต่อสัตว์ ต่อเพื่อน และต่อผู้อื่นเสมือนหนึ่ง เป็นญาติพี่น้องของตน ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ช่วยผู้อื่น เมื่อมีภัย โดยเฉพาะเด็ก ผู้หญิง คนชรา และผู้ที่อ่อนแอกว่า

ข้อ 3

"ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ"

หมายความว่า ลูกเสือจะต้องปฏิบัติตนตามกฎ ๑๐ ข้อของลูกเสืออย่างเคร่งครัด ไม่หลีกเลี่ยง เพราะกฎ ดังกล่าวเป็น "ศิล" ของลูกเสือ เป็นหลักยึดเหนี่ยวที่จะทำให้ลูกเสือเป็นคนดีของครอบครัว ของสังคม และของประเทศชาติ

กฎของลูกเสือ

กฏ คืออะไร

กฏ คือ ข้อบัญญัติหรือกำหนดสำหรับเป็นแนวทางให้ลูกเสือนำไปปฏิบัติ มีด้วยกันทั้หมด 10 ข้อ กฎของลูกเสือไม่ใช่ข้อห้ามหรือข้อบังคับ แต่เป็นหลักปฏิบัติที่ลูกเสือจะต้องทำด้วยความสมัครใจ ด้วยวิญาณของลูกเสือซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
7. ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดา มารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
8. ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก
9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
10.ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

กฎ 10 ข้อของลูกเสือ

ข้อ 1

"ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้" (A scouts is to be Trusted)
ลูกเสือจะต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างเคร่งครัด มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี ไม่ยอมแพ้แก่สิ่งยั่วยุหรืออำนาจฝ่ายต่ำ กระทำตนให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจแก่ผู้อื่นได้เสมอ

ข้อ 2

"ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ"
(A scout is loyal)
เป็นการยืนยันในคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้อย่างมีเกียรติ ด้วยการแสดงออก ปฏิบัติจริงทุกวิถีทาง เพื่อปกป้อง สถาบันชาติ สถาบันศาสนาและสถาบัยพระมหากษัตริย์ รวมถึงจะต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์กตัญญ ูต่อผู้มีพระคุณทุกท่าน

ข้อ 3

"ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น"
(A scout duty is to be useful and to help others)

ลูกเสือจะต้องเป็นคนไม่เห็นแก่ตัว พร้อมอยู่เสมอที่จะบำเพ็ญประโยชน์และเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้ ซึ่งหมายความว่า
จะต้องพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถ และพึ่งตนเองได้ด้วย

ข้อ 4

"ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก"
(Scout is a friend to all and a brother to every other Scout)

ลูกเสือจะต้องเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดี มีจิตใจ โอบอ้อมอารีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนทุกคนโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา และชั้นวรรณะ รวมทั้งมีความตระหนักในหลักภารดรภาพคือ ความรู้สึกเสมือนเป็นพี่น้องกับ ลูกเสืออื่นทั่วโลก

ข้อ 5

"ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย" (A scout is Courteous)

ลูกเสือจะต้องเป็นผู้มีกิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อม มีสัมมาภารวะต่อบุคคลทั่วไป ไม่ยกตนข่มท่าน

ข้อ 6

"ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์" (A scout is a Friend to animals)

ลูกเสือจะต้องเป็นผู้มีใจเมตตากรุณาสงสารสัตว์ ไม่รังแกหรือทรมานสัตว์ให้ได้รับความเจ็บปวด
หรือเมื่อพบสัตว์ได้รับความลำบากก็ต้องให้การช่วยเหลือมันจนพ้นภัย

ข้อ 7

"ลูกเสือต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ"
(A scout obeys orders of his parents patrol leader of Scoutmaster with out question)

ในฐานะที่บิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่ขึ้นมา รวมไปถึงบรรดาครู อาจารย์และผู้บังคับ บัญชา ท่านเหล่านี้ล้วนเป็นที่ผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตมากว่าเรา ดังนั้น คำสอน ดำชี้แนะ หรือคำสั่งของท่าน จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ลูกเสือจึงจะต้องเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามโดยฉับไว ไม่ลังเลใจ อันเป็นวินัยซึ่งเกิดจาก ภายในมิใช่เป็นการถูกบังคับให้กระทำ

ข้อ 8

"ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก"
(A scout Smiles and under difficulties)

ลูกเสือจะต้องเป็นผู้มี่อาการยิ้มแย้มแจ่มใสและร่าเริงอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าจะตกอยู่ในความยากลำบากปานใดก็ตาม
ก็จะไม่แสดงอาการย่อท้อให้เห็น

ข้อ 9

"ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์" (A scout is Thrifty)

ลูกเสือจะต้องเป็นผู้รู้จักประหยัดทรัพย์ทั้งของตนและผู้อื่น รู้จักเก็บหอมรอมริบ สำหรับใช้บำรุงตน
ไม่เบียดเบียนผู้อื่นในเรื่องทรัพย์สินเงินทอง

ข้อ 10

"ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ"
(A Scout is clean in thought word and deed)

ลูกเสือจะต้องรู้จักสำรวมและระวังกาย วาจา ใจ ไม่ให้มีความอิจฉา ริษยา คิดเบียดเบียนหรือทำให้ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้อื่นเดือดร้อนและชำรุดเสียหายรวมไปถึงการไม่พูดคำหยาบ คำเท็จ โดยพยายามยัดหลักว่า "สิ่งที่คิด กิจที่ทำ คำที่พูด" จะต้องไม่ทำให้ทั้งตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน ซึ่งถ้าปฏิบัติได้ดังนี้ ก็เท่ากับว่าเราได้ดำรงตนอยู่ในศิลธรรมอันดี มีความประพฤติชอบทั้งกาย วาจา และใจแล้ว


1. เพลง สัญญาณนกหวีด
2. เพลง ลูกเสือร่วมใจ
3. เพลง มาลัยชาวค่าย
4. เพลง วชิราวุธรำลึก
5. เพลง กฏลูกเสือ (แทงโก้)
6. เพลง พักแรมสุขใจ
7. เพลง เจ้านกน้อย
8. เพลง เข้าค่ายพักแรม
9. เพลง โป้งชึ่ง
10. เพลง ฟ้าราตรี